Hướng dẫn cài đặt SSL lên server Apache/Linux

Cấu hình Exchange dùng tên miền chính thức
10/04/2017
Hướng dẫn cài đặt SSL cho Zimbra
10/04/2017

Để cài đặt chứng thư số SSL lên Apache trên Linux, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Giải nén file đính kèm sẽ được hai file certificate.crt và cabundle.crt

Bước 2: Tải hai file này lên server, đưa vào trong thư mục /usr/local/ssl/certificate.

Bước 3: Login vào SSH bằng tài khoản root

Bước 4: Lúc này trong thư mục /usr/local/ssl/certificate sẽ có 3 file: private.key, certificate.crt, cabundle.crt. Trong thư mục này sẽ có thêm fiile certreq.csr tuy nhiên bạn không cần dùng file này nữa.

Bước 5: Sau đó anh mở file cấu hình của Apache (thường là /etc/httpd/conf/httpd.conf hoặc /etc/httpd/conf.d/ssl.conf hoặc /etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf). Dùng vi để tìm và chỉnh sửa nội dung của đoạn sau:

SSLCertificateFile /usr/local/ssl/certificate/certificate.crt

SSLCertificateKeyFile /usr/local/ssl/certificate/private.key

SSLCACertificateFile /usr/local/ssl/certificate/cabundle.crt

Tùy vào cấu hình Apache của máy chủ, mà bạn sẽ chỉnh các dòng trên ở trong phần cấu hình chính, hoặc thêm vào phần cấu hình VirtualHost.

Bước 6: Sau khi cấu hình xong, bạn lưu lại và restart lại Apache:

service httpd restart

Bước 7: Mở port 443 trên Firewall (Nếu bạn dùng software firewall như iptables chẳng hạn thì có thể tìm thấy file config tại: /etc/sysconfig/iptables)

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x