Hướng dẫn cài đặt SSL cho Zimbra

Hướng dẫn cài đặt SSL lên server Apache/Linux
10/04/2017
Hướng dẫn cài đặt SSL cho MDaemon
10/04/2017

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Zimbra, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Upload các file commercial.crt, commercial_ca.crt lên server và đặt trong thư mục /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial.

Lưu ý: Bạn nên backup thư mục /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial trước khi thực hiện đề phòng trục trặc có thể chuyển lại như cũ.

Như vậy lúc này trong thư mục /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial sẽ có các file sau đây: commercial.key, commercial.crt, commercial_ca.crt.

Bước 2: SSH vào server bằng quyền root và di chuyển vào thư mục /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial

Bước 3: Chạy lệnh sau để kiểm tra chứng thư số:

/opt/zimbra/openssl/bin/openssl verify -CAfile commercial_ca.crt commercial.crt

Nếu kết quả trả về là “Certificate is OK” thì có thể chuyển sang bước tiếp theo. Nếu báo lỗi, bạn cần liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Bước 4: Chạy lệnh sau để deploy chứng thư số:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm commercial.crt commercial_ca.crt

Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi sau khi deploy chứng thư số (dù kiểm tra thì kết quả trả về OK):

XXXXX ERROR: failed to create jetty.pkcs12

No certificate matches private key

Bạn cần mở file commercial.crt và thêm vào 1 dòng trắng ở cuối file. Sau đó chạy lệnh kiểm tra lại, và deploy lại sẽ khắc phục được lỗi này.

Bước 5: Restart lại Zimbra:

su – zimbra

zmcontrol stop

zmcontrol start

Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi sau khi restart Zimbra:

cause: javax.net.ssl.SSLHandshakeException sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target

Bạn cần chạy lệnh sau:

/opt/zimbra/java/bin/keytool -import -alias new -keystore /opt/zimbra/java/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit -file /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial_ca.crt

Sau đó bạn cần upload lại file commercial.crt lên thư mục /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/ rồi chạy lại lệnh deploy chứng thư số và restart lại Zimbra.

Bước 6: Zimbra thường sử dụng các port sau đây khi chạy SSL/TLS: 465 (SMTPS), 993 (IMAPS), 995 (POP3S), 443 (HTTPS) do đó nếu máy chủ có cài đặt Firewall thì bạn cần phải mở các port trên để Zimbra có thể hoạt động.

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x