Hướng dẫn cài đặt SSL cho Microsoft Exchange Server 2007

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Exchange 2010
10/04/2017
Cấu hình SSL trên Apache
10/04/2017

Bước 1: Copy 2 files cert nhận được từ nhà cung cấp SSL lên server (gồm 2 files certificate.cer và intermediate.cer)

Bước 2: Cài đặt Intermediate CA

– Mở một MMC. Nhấn Start > Run… và gõ vào mmc. Nhấn OK.
– Từ menu của màn hình Microsoft Management Console (MMC), chọn mục File > Add/Remove Snap-in. Nhấn Add

– Từ danh sách snap-ins, chọn Certificates. Nhấn Add. Chọn Computer account. Nhấn Next. Chọn Local computer. Nhấn Finish. Nhấn Close. Nhấn OK

– Trong khung bên trái, nhấn chọn mục Intermediate Certification Authorities. Right-click Certificates. Click All Tasks > Import. At the Certificate Import Wizard, click Next. Tới đây chọn đường dẫn đến file intermediate.cer trên Desktop. Click Next.  Select  Place all certificate in the following store: Intermediate Certification Authorities. Click Next. Click Finish

Bước 3: Cài đặt chứng thư số cho Exchange

  1. Lưu chứng chỉ được cấp vào đường dẫn C:\certificate.cer
  2. Mở Exchange Management Shell và chạy lệnh sau:

Import-ExchangeCertificate -Path C:\certificate.cer | Enable-ExchangeCertificate -Services “SMTP, IMAP, POP, IIS”

Chọn Yes khi Exchange hỏi có muốn đè lên chứng thư số mặc định hay không.

  1. Kiểm tra lại các dịch vụ đã được kích hoạt trên chứng thư số bằng lệnh sau:

Get-ExchangeCertificate -DomainName your.domain.name 

Bạn sẽ nhận được kết quả dạng như sau:

Thumbprint                                Services   Subject

———-                                ——–   ——-

136849A2963ASB21B1E4A270  SIP.W      CN=your.domain.name

Ý nghĩa của các ký tự trong cột Services: SIP và W tương ứng với SMTP, IMAP, POP3 và Webmail (IIS)

Sau khi cài đặt chứng thư số mới cho Exchange, trong vài trường hợp một số máy tính chạy Outlook hiển thị thông báo lỗi “The name on the security certificate is invalid or does not match the name on the site” như hình sau:

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x