Cấu hình SSL trên Apache

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Microsoft Exchange Server 2007
10/04/2017
Cách cài đặt SSL IBM Domino 8.x
10/04/2017

Mở tập tin httpd.conf trên máy chủ (một số server sẽ lưu tại file khác như ssl.conf, …)

Phần VirtualHost của bạn phải có các chỉ định sau đây:

SSLCertificateFile – Trỏ đến các giấy chứng nhận SSL của bạn mà chúng tôi cấp cho bạn
SSLCertificateKeyFile – Trỏ đến các tập tin quan trọng liên quan với chứng chỉ của bạn.
SSLCertificateChainFile -Trỏ đến tập tin trung gian

Lưu ý: Một số phiên bản của Apache sẽ không chấp nhận chỉ thị SSLCACertificateFile. Hãy thử sử dụng SSLCertificateChainFile

Ví dụ:

Lưu lại cấu hình và restart httpd để áp dụng thay đổi.

Các thông số cần có trên VirtualHost:

ServerAdminadmin@domain.com
DocumentRoot/www/home
ServerNamewww.domain.com
ErrorLog/www/home/logs/error_log
SSLEngineon
SSLProtocolall
SSLCertificateFile/etc/httpd/conf/ssl.crt/www.domain.com.crt
SSLCertificateKeyFile/etc/httpd/conf/ssl.key/www.domain.com.key
SSLCACertificateFile/usr/local/ssl/crt/intermediate.crt
ServerPath/home

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x