Cấu hình Exchange dùng tên miền chính thức

Các loại chứng chỉ SSL
28/02/2017
Hướng dẫn cài đặt SSL lên server Apache/Linux
10/04/2017

Sử dụng công cụ Exchange Management Shell để thực hiện việc cập nhật URL cho các dịch vụ Autodiscover, Exchange Web Services (EWS) và OWA Web-based Offline Address book.

Các lệnh bắt buộc:

Set-ClientAccessServer -Identity HostName -AutodiscoverServiceInternalUri https://mail.yourdomain.com/autodiscover/autodiscover.xml

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity “HostName\EWS (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/ews/exchange.asmx -ExternalUrl https://mail.yourdomain.com/ews/exchange.asmx

Set-OABVirtualDirectory -Identity “HostName\oab (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/oab -ExternalUrl https://mail.yourdomain.com/oab

Bạn cần thay thế “HostName” thành tên máy tính phù hợp và “mail.yourdomain.com” thành tên miền mà bạn đã mua chứng thư số SSL. Bạn có thể biết HostName bằng cách chạy lệnh sau:

Get-ClientAccessServer | fl Name,AutoDiscoverServiceInternalUri

Get-WebServicesVirtualDirectory | fl Name,InternalUrl,ExternalUrl

Get-OABVirtualDirectory | fl Server,Name,Internalurl,ExternalUrl

Tùy vào cấu hình của máy chủ Exchange của bạn, có thể cần phải chạy thêm các lệnh sau:

Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity “HostName\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/Microsoft-Server-ActiveSync

Set-OWAVirtualDirectory -Identity “HostName\owa (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/owa

Set-ECPVirtualDirectory -Identity “HostName\ecp (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.yourdomain.com/ecp

Set-OutlookAnywhere -Identity “HostName\Rpc (Default Web Site)” -InternalHostname mail.yourdomain.com -InternalClientsRequireSsl $true

Nếu Outlook Anywhere chưa được kích hoạt, khi chạy lệnh sẽ báo lỗi. Bạn cần phải kích hoạt Outlook Anywhere bằng lệnh sau:

Enable-OutlookAnywhere -Server HostName -ExternalHostname mail.yourdomain.com -ClientAuthenticationMethod Basic -SSLOffloading:$false

Sau khi chạy các lệnh trên, bạn cần phải refresh lại Exchange Application Pool trong IIS.

  1. Mở IIS
  2. Chọn mục Application Pools.
  3. Nhấp chuột phải vào MSExchangeAutodiscoverAppPool và chọn Recycle.

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x