Cách cài đặt SSL IBM Domino 8.x

Cấu hình SSL trên Apache
10/04/2017
Cài đặt logo
10/04/2017

Để cài đặt SSL IBM Domino 8.x bạn cần thực hiện các bước theo qui trình sau:

Bước 1: Tại giao diện Administration, chọn Server Certificate Administration (CERTSRV.NSF) nằm trong mục System Databases.

Bước 2: Chọn mục “Install Trusted Root Certificate into Key Ring”. Lần lượt cài đặt Primary Intermediate CA và Secondary Intermediate CA được cấp trước đó.

Trong quá trình import, nhập đúng tên của certificate như trong mục Common Name của certificate đó.

Bước 3: Chọn tiếp mục “Install Certifficate into Key Ring” và paste vào nội dung của certificate.

Nếu thành công, hệ thống sẽ thông báo certificate đã được merge thành công vào Key Ring. Đến đây, Key Ring của bạn đã sẵn sàng có thể sử dụng cho IBM Domino.

Bước 4: Cập nhật IBM Domino dùng Key Ring mới.

Bạn cần copy 2 file C:keyfile.kyr và C:keyfile.sth vào thư mục data của Domino.

Từ màn hình Domino Administration mở Server Document, sau đó chọn mục Ports > Internet Ports > SSL key file name và thiết lập lại thành C:keyfile.kyr

Đảm bảo mục Server document > Ports -> Internet Ports -> Web > Server’s SSL port status ở trạng thái “Enabled”.

Bước 5: Dùng tell http restart để khởi động lại HTTP từ Domino Admin Console.

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x